Print this page

English Rhymes

Rate this item
(3 votes)
Written by  Published in: Rhymes

અહિ કેટલીક અંગ્રજી ગીતો આપેલ છે. બાળકોને સંભળાવો અને અંગ્રેજી બોલતા અને ગાતા કરો.

 

 

 

Rhymes

Download Rhyme - Ding Dong Bell (333 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.6 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Pussy Cat (292 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 2.1 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Three Blind Mice (276 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 2 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Hickory Dickory Dock (291 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Ba Ba Black Sheep (283 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.8 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Little Bo Peep (275 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 2.6 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Marry Had A Lamb (275 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.8 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - One Two Buckle (291 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.3 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - The Alphabets (303 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.6 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - London Bridge Is Falling (281 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.9 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Goosy Goosy Gander (282 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.6 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Humpy Dumpy (291 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.1 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Download Rhyme - Jack Jill (290 Downlaods)

File Format = mp3 Size = 1.8 MB (From Rajubhai D. Zagda, BRP, Liliya)

Read 2788 times Last modified on Wednesday, 03 April 2013 16:40